Vedtægter

Vedtægter
Turistforeningen for Midt- og Sydfyn

§ 1 Foreningens navn er Turistforeningen for Midt- og Sydfyn. Foreningens hjemsted er Faaborg-Midtfyn kommune.

§ 2 Foreningens formål:
at styrke og udvikle turismen i området at fremme netværk, samarbejde og udvikling mellem turismeaktører i området at fremme turismeudviklingen i samarbejde med Udvikling Fyn, andre turistforeninger, lokale foreninger samt organisationer og offentlige myndigheder.

§ 3 Som medlem kan optages enkeltpersoner, virksomheder og institutioner. Udmeldelse skal ske skriftligt med en måneds varsel til udgangen af regnskabsåret.

§ 4 Foreningens midler tilvejebringes ved medlemskontingent samt andre indtægtsgivende aktiviteter og tilskud. Medlemskontingentet kan variere afhængig af medlemskategori.

§ 5 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for to år ad gangen. I lige år vælges formand og 3 medlemmer og i ulige år 3 medlemmer. Desuden vælges 2 suppleanter for et år ad gangen. Som observatør med taleret kan desuden deltage den til enhver tid siddende borgmester for Faaborg-Midtfyn kommune. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kasserer.

§ 6 Bestyrelsen har ansvaret for med jævne mellemrum – dog minimum en gang om året – at indkalde medlemmerne til netværksdannelse, samarbejde og udvikling mellem turismeaktører i området. Bestyrelse og medlemmer kan nedsætte arbejdsgrupper, der udarbejder oplæg til generalforsamlingen og/eller udfører de besluttede handlinger.

§ 7 Foreningen tegnes af formanden, ved gældsstiftelse dog af samtlige bestyrelsesmedlemmer. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

§ 8 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 9 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling indvarsles via brev eller elektronisk e-mail 4 uger før afholdelse med angivelse af foreløbig dagsorden. Forslag der ønskes behandlet skal indsendes til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen fremsender senest 8 dage før generalforsamlingen den endelige dagsorden med beretning, regnskab, budget og forslag til behandling. Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles med kortere frist, dog minimum 2 uger. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal fremmødte. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal (jævnfør dog §12).

§ 10 Ordinær generalforsamling afholdes i årets første kvartal med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
5. Drøftelse af foreningens handlingsplan for det kommende år på baggrund af oplæg fra netværk, arbejdsgrupper og bestyrelse
6. Indkomne forslag
7. Fastsættelse af budget og kontingent
8. Valg af formand
9. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11. Eventuelt

Referenten udarbejder et beslutningsreferat fra generalforsamling som udsendes til medlemmerne.

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen bestemmer det eller efter skriftlig anmodning fra mindst 20 medlemmer.

§ 12 Til vedtagelse af foreningens opløsning, kræves mindst tre fjerdedele af foreningens medlemmer er til stede på generalforsamlingen, og at mindst halvdelen af de afgivne stemmer er for opløsning. Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, med hensyn til foreliggende dagsorden, indkaldes til ny generalforsamling, hvor vedtagelse kan ske med almindelig stemmeflertal. I tilfælde af opløsning anvendes foreningens midler til fremme af foreningens formål.
---
Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. maj 2012. Senest ændret den 26. marts 2015.